Gecertificeerd lid Vereniging van Manueel Therapeuten

Wij doen mee aan  onderzoek

  

In samenwerking met Onderzoeksbureau Soffos (www.soffos.eu) doen wij onderzoek naar het effect van Manuele Therapie ES®.

 

onderzoek-35499614.jpg 

 

 

Doel van het onderzoek 

Ik doe als VMT therapeut mee aan dit onderzoek omdat ik het belangrijk vind dat de effectiviteit van mijn behandelmethoden objectief en onafhankelijk wordt aangetoond. Daar heeft u baat bij, maar ik natuurlijk ook. Gedurende uw behandeltraject bij mijn praktijk kan aan u gevraagd worden om op 3 tijdstippen een vragenlijst in te vullen. Eenmaal bij aanvang van de behandeling, eenmaal na 6 weken en tenslotte nog een keer een half jaar na de behandeling. Het invullen kost u ongeveer 10 minuten per keer. Alle gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en vallen onder het medisch beroepsgeheim. 

 

Procedure 

Indien u toestemming verleent, krijgt u op het e-mailadres dat u aan mij heeft opgegeven, een mail van Soffos met een link. Als u op de link klikt komt u op een pagina waar een beperkt aantal persoonlijke gegevens gevraagd wordt. Op de volgende pagina vindt u de vragenlijst die ik als VMT therapeut voor u heb opengesteld. U heeft voor het invullen een bepaalde tijdsperiode, normaliter 14 dagen. Aan het slotje in de adresbalk van onderzoeksbureau Soffos kunt u zien dat het een beveiligde site met SSL certificaat is.

 

Rapportage 

De uitkomsten van de eerste ingevulde vragenlijst worden vergeleken met de resultaten van de tweede ingevulde vragenlijst. Hieraan is te zien hoe uw situatie veranderd is door de behandelingen. De uitnodiging om de derde vragenlijst in te vullen ontvangt u 6 maanden nadat u de eerste vragenlijst heeft ingevuld. Deze vragenlijst laat zien of het effect van de behandelingen behouden blijft. 

 

Wat gebeurt er met de gegevens? 

Ik krijg als VMT therapeut van Soffos periodiek een verslag met daarin de geanonimiseerde gegevens van al mijn cliënten die tot dat moment vragenlijsten hebben ingevuld, zowel eerste, als tweede als derde vragenlijsten. Die gegevens zijn niet te herleiden tot individuen. Deze verslagen laten zien wat ik met mijn behandelingen bij mijn cliënten bereikt heb. Deze informatie is voor mij heel waardevol, want het helpt mij in mijn streven om mijn cliënten zo goed mogelijk te helpen. Ik kan ze gebruiken voor nascholing en voor overleg met collegae. We kunnen met behulp van de onderzoeksgegevens van Soffos naar de zorgverzekeraars toe hard maken dat door ons verleende zorg effectief is en vergoed dient te blijven.

 

 

Wat leert het onderzoek naar het effect van de behandelingen door Manueel Therapeut Akkerman? 

Om meer inzicht te krijgen in het effect van zijn behandelingen heeft Erik Akkerman eind 2014 aan Onderzoeksbureau Soffos gevraagd daar onderzoek naar te doen. Aan cliënten wordt gevraagd op 3 tijdstippen steeds dezelfde vragenlijst in te vullen: aan het begin van de behandeling, na 6 weken en na 6 maanden. De vragen gaan over klachten aan het bewegingsapparaat, over beweging, fysiek functioneren en pijn. Daarnaast wordt gevraagd naar tevredenheid over de behandelaar en over de behandeling. Op dezelfde tijdstippen noteert Erik Akkerman zelf in een aparte scoringslijst een aantal objectief vast te stellen meetwaarden. Als zijn scores vervolgens ook met de scores van de cliënten overeenkomen geeft dat een duidelijk inzicht in het resultaat. In deze rapportage wordt tussentijds verslag gedaan van de resultaten van 40 cliënten die tot nu toe alle 3 de vragenlijsten hebben ingevuld in de loop van een periode van bijna 2 jaar. De resultaten van cliënten die tot nu toe 2 van de 3 vragenlijsten hebben ingevuld zijn uit oogpunt van vergelijkbaarheid niet meegenomen. 

In onderstaande grafieken staan de verschil-scores na 6 maanden ten opzichte van de start van de behandeling. Daaruit blijkt dat ze duidelijk baat hebben gehad bij de behandelingen, die ook na 6 maanden nog was toegenomen. De score op pijn was sterk afgenomen. De tevredenheid over de behandelaar en de behandeling was met een gemiddelde 8, goed. 

 

 

grafieken-1.png

 

In de grafieken staan op de X-as de getallen 1,3,5,7 enz. Elk getal staat voor 1 cliënt. Op de Y-as staat de verslechtering van beweging, bewegingsapparaat en fysiek functioneren als negatief getal en verbetering als positief getal. Voor pijn geldt: een positief getal op de Y-as staat voor meer pijn en een negatief getal op de Y-as staat voor minder pijn. Bij de individuele score geldt de kanttekening dat er in de persoonlijke situatie van de cliënt in de loop van de 6 maanden een verandering (positief of negatief) kan zijn ontstaan die geen verband houdt met de gevolgde therapie. Op beweging gaven ca 8 cliënten een verslechtering aan tegen 25 een duidelijke verbetering. De scores op het bewegingsapparaat geven een vergelijkbaar beeld met een duidelijke uitschieter van 50% verbetering bij 1 cliënt. Ook fysiek functioneren kent een vergelijkbare verdeling, maar hier geeft 1 cliënt een verslechtering van 60% aan. De grootste winst wordt behaald op pijn. 36 cliënten gaven aan dat ze na 6 maanden aanmerkelijk minder last hadden van pijn, met een uitschieter van 80% verbetering. De positieve ervaringen van de cliënten worden bevestigd door de objectieve meetwaarden die Erik Akkerman heeft genoteerd, wat de uitkomsten betrouwbaarder maakt. 

 

Het onderzoek wordt voortgezet om op basis van meer resultaten nog zekerder uitspraken te kunnen doen over het effect van manuele therapie zoals toegepast door Erik Akkerman. 

 

 

Marij Schüsler  

Directeur onderzoeksbureau Soffos 

 

Rijen, 30 december 2016

 

Bel mij terug